Verantwoording (ANBI)

Stichting Happy Motion is geoormerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting communiceert helder en transparant over de wijze waarop gelden worden geworven, de besteding van de middelen en beoogde resultaten. De jaarrekening wordt gecontroleerd door Schagen & Helder accountantskantoor te Amstelveen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Deze gegevens evenals onze statuten zijn opvraagbaar bij de stichting. De inkomsten van de stichting worden gegenereerd uit fondsen, subsidies, sponsors, donaties en verkoop van o.a. dvd’s. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De Stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting en vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Voor de werkzaamheden die de bestuursleden voor de stichting verrichten, kunnen de leden aanspraak maken op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatievergoeding (reiskosten t.b.v. vergaderingen van het bestuur).

Verslaglegging

Stichting Happy Motion rapportage 2017 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2016 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2015 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2014 (ANBI)

Stichting Happy Motion rapportage 2013 (ANBI)

Neem voor vragen over ANBI, giften aan en sponsoring van onze stichting en projecten
contact op met onze zakelijk manager Bastiaan Piloo b.piloo@happymotion.org  M. 06 – 11 621 411

Contactgegevens

Stichting Happy Motion
Kalfjeslaan 19
1181 BN Amstelveen

info@happymotion.org

IBAN   : NL14ABNA0435561057
KvK     : 57701210
RSIN   : 852697223

Helpt u ons mee? Maak uw schenking over bovenstaand rekeningnummer o.v.v. “Donatie”.

Stichting Happy Motion is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. Een schenking aan een ANBI is fiscaal aftrekbaar. Indien gewenst verstrekken wij een donatie kwitantie.

Stichting Happy Motion staat vermeld op LinkedIn.